top of page

Устойчивост...

Ние отглеждаме нашите плодове рамо до рамо с природата. Следователно е жизненоважно продължително да подобряваме и преглеждаме нашите практики за да сме сигурни че работим в хармония с еко-системата за да намалим нашето влияние местно и глобално.

Тук са посочени някои от устойчивите процеси, които ние понастоящем прилагаме и редовно преразглеждаме във фермата:

 

 • Пчели – ние работим с местни пчелари за да имаме пчели и собствени кошери при нас които да опрашват реколтата

 • Сортове плодове – ние избираме сортове меки плодове, които да са устойчиви на болести за да намалим използването на пестициди

 • Биологични методи – въвеждаме биологични хищници, които да засилят борбата на природата и ние да намалим използването на пестициди

 • Въглероден отпечатък – ние предприемаме годишна проверка на нашето използване на въглероден диоксид

 • Енерго-ефективно отопление – ние използваме преноса на топлина от нашите хладилници за да захраним сушилнята и съоръженията за къпане на работниците

 • Околна среда и косултанти за опазването й – ние работим с консултанти за съвети за най-добрите практики за опазване на флората и фауната на нашата ферма

 • Защита от наводнение и точки за събиране – ние събираме вода от сградите на фермата и рециклираме водата от напояването

 • Напояване – нашата компютъризирана система използва минимално количество вода, подхранва плодовете само когато се нуждаят 

 • Рециклиране – ние рециклираме нашите картони и отпадъците от фермата когато е възможно

 • Сензорна технология – ние сме инсталирали датчици в цеха за пакетиране и лампите около фермата, които работят на сензорен принцип за да намалим използването на вода и електроенергия

 • Намаляване на ерозията на почвата – ние използваме дренаж за да намалим ефекта върху почвата

 • Слънчеви панели – ние имаме инсталирана соларна технология за да произвежда електроенергия и да намали консумацията в цеха за пакетиране и фермата

 • Намаляване на отпадъците – ние намаляваме отпадъците от производство като търсим алтернативно използване като продаваме отпадъка на трети страни.

bottom of page